SHERBESA E ADHURIMIT

10/30/2016

Lutja e Palit
“Prandaj edhe unë, qëkur dëgjova për besimin tuaj në Jezu Krishtin dhe për dashurinë që keni ndaj gjithë shenjtorëve, nuk pushoj së falënderuari për ju dhe duke ju kujtuar në lutjet e mia, 

Kërkesa
“që Perëndia i Zotit tonë Jezu Krisht, Ati i lavdisë, t'ju...

10/23/2016

Shpresa e fëmijëve të Perëndisë(Vuajtjet e tanishme dhe lavdia ardhshme)Romakëve 8:17b-30(Pjesa 1)

Veprat e Apostujve 5:17-42 : “Kështu ata u larguan nga sinedri, duke u gëzuar sepse qenë çmuar të denjë të fyhen për emrin e Jezusit. Dhe çdo ditë, në tempull e nëpër sh...

10/16/2016

Jeremia 42:1-22

Mesazhi

Vetëm Perëndia, Ati ynë qiellor e di se çfarë është më e mira për ne, prandaj me besim te Ai duhet të kërkojmë vazhdimisht dhe gjithmonë vullnetin e Tij në Fjalën e Tij dhe ti bindemi Atij me anë të Frymës së Tij të Shenjtë në Krishtin për lavdinë...

10/09/2016

Te Gjoni 8:36 Zoti ynë Jezus thotë: “Nëse Biri do t’ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtetë të lirë.” Jezusi na çliron nga skllavëria e vetes, nga skllavëria e mëkatit. 

Te Psalmi 119:45 Psalmisti thotë: “Do të ec në liri, sepse kërkoj urdhërimet e tua.” Fjala e Perën...

10/02/2016

Duke jetuar si bijtë e Perëndisë: Fryma vërteton që jemi bijtë e Perëndisë Romakëve 8:14-17

Mesazhi: Të gjithë ata që janë të Krishtit kanë marrë një jetë të re me anë të Tij nga Perëndia dhe ata janë bij/bija të Perëndisë dhe prandaj ne duhet të mbajmë mend që ne jemi...

Please reload

Arkiva
Please reload

çdo të diel
ora 10:30

  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.