Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

6 Dhjetor 2015


A jemi krijuar ne si qenie njerëzore të jetojmë në mënyrë të pavarur nga këshilla e Perëndisë? 26 Pastaj Perëndia tha: "Ta bëjmë njeriun sipas shëmbëlltyrës sonë dhe në ngjasim me ne, dhe të ushtrojë sundimin e tij mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit, mbi kafshët e mbi gjithë tokën, mbi rrëshqanorët që zvarriten mbi dhe". 27 Kështu Perëndia krijoi njeriun simbas shëmbëlltyrës së vet, simbas shëmbëlltyrës së Perëndisë; Ai krijoi mashkullin e femrën. 28 Dhe Perëndia i bekoi; dhe Perëndia u tha atyre: "Të jeni të frytshëm dhe shumëzohuni, mbushni tokën e nënshtrojeni, e sundoni mbi peshqit e detit, mbi zogjtë e qiellit dhe mbi çdo qenie që lëviz mbi tokë". Zanafilla 1:26-28

Së pari nevoja jonë për këshillën e Perëndisë shihet që në krijimin tonë si njerëz. Adami dhe Eva kishin këtë nevojë sepse kishte tre gjëra që i dallonte ata nga krijesat e tjera: 1. Ata ishin krijuar nga Perëndia që të merrnin zbulesë prej Tij 2. Ata u krijuan nga Perëndia të ishin interpretues 3. Ata u krijuan nga Perëndia të ishin adhurues.

Së dyti nevoja jonë shihet te Rënia e njeriut në mëkat

Mesazhi 1: Si të jetojmë nga çdo fjalë që del nga goja e Perëndisë (2 Tim. 3:14-17) Të ushqyerit dhe të jetuarit sipas Fjalës së Perëndisë është nevoja jonë më e madhe, prandaj është më e rëndësishme se ushqimi ynë i përditshëm dhe se nevojat dhe dëshirat tona themelore.

Mesazhi 2: Bindja ndaj Fjalës së Zotit prioriteti i vetëm i jetës tone (Pslami 119:1-8) Zoti na e ka dhënë Fjalën e Tij që përmes saj të njohim Zotin dhe të jetojmë në bindje ndaj Fjalës së Tij çdo ditë në çdo aspekt të jetës tonë.

1 Lum [I bekuar është] njeriu që nuk ecën sipas këshillës të të pabesëve, që nuk ndalet në rrugën e mëkatarëve dhe nuk ulet bashkë me tallësit, 2 por që gjen kënaqësinë e tij në ligjin e Zotit, dhe që mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. 3 Ai do të jetë si një pemë e mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që jep frytin e tij në stinën e tij dhe të cilit gjethet nuk i fishken; dhe gjithçka bën do të ketë mbarësi. 4 Të tillë nuk janë të pabesët; janë si byku që era e shpërndan. 5 Prandaj të pabesët nuk do të përballojnë gjykimin, as mëkatarët në kuvendin e të drejtëve. 6 Sepse Zoti njeh rrugët të drejtëve, por rruga e të pabesëve të çon në shkatërrim.

Tema: Vetëm ata që e ndërtojnë jetën e tyre në marrëdhënie me Perëndinë dhe mbi Fjalën e Tij do të përjetojnë bekimet e tanishme dhe të përjetshme, dhe do të kenë një jetë të frytshme për Perëndinë.

Psalm 1 paraqet dy portrete, portretin e njeriut të perëndishëm dhe njeriut të pa-perëndishëm dhe rrjedhimet e jetëve të tyre. I. Portreti i njeriut të perëndishëm (v.1-3) II. Portreti i njeriut të paperëndishëm (v.4) III. Rrjedhimet e jetëve të tyre (v.5-6)

Portreti i njeriut të perëndishëm (v.1-3) Njeriu i perëndishëm nuk ecën sipas këshillës së të paperëndishmëve (v.1a) Njeriu i perëndishëm e eviton rrugën e mëkatarëve (v.1b) Njeriu i perëndishëm nuk ulet me tallësit (v.1c) Njeriu i perëndishëm gjen kënaqësinë te Fjala e Perëndisë dhe mendon thellë mbi të (v.2). Rezultati (v. 3).

II. Portreti i njeriut të pa-perëndishëm (v.4) A. Ata bëjnë të kundërtën (4a) B. Ata do të jenë si byku (4b)

III. Rrjedhimet e jetëve të tyre (v.5-6) A. Njeriu i paperëndishëm do të dështojë (v. 5) B. Çfarë do të shijojnë të perëndishmit dhe paperëndishmit


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.