Lista e Predikimeve

Arkiva

Kërkoni sipas tag-ut

No tags yet.

I Krishter dhe pothuajse i Krishteri i Zbuluar (Gjoni 2:13-25)


Përse Gjoni 2:13-25? Fryma e Shenjtë ashtu sikurse paraqitet përmes shkrimeve të Gjonit, do që ju të dini që Jezusi zë besë në besimin tuaj nëse ju besoni tek Fjala e Perëndisë. Tre pyetje që duhet t’i përgjigjeni për të ditur nëse jeni i Krishterë apo thuajse i Krishterë:

I. A jeni i zellshëm për Perëndinë e Vërtetë? (2:13-17)

1. Ky është shqetësimi kryesor. A e doni Zotin? Nëse po, a e lexoni Biblën besnikërisht?

2. Njerëzit e Perëndisë e festonin Pashkën në Jerusalem në mënyrë të zellshme në kujtim të engjëllit të vdekjes që kalonte tutje mbi djemtë e tyre të parëlindur në vitin 1446 Para Krishtit (Gjoni 2:13; Ligj. Përt. 16)

3. Jezusi ishte i zellshëm për lavdinë e Perëndisë dhe për adhurimin e pastër. Në ndryshim me këtë, Ai pa tregtarët dhe fetarët të talleshin me adhurimin e vërtetë (2:14)

4. Këmbyesit e parave përfitonin nga kurset mizore të këmbimit, rreth 20%.

5. Çfarë bëri Jezusi? (2:15-16)

6. Kush ishte me Jezusin dhe çfarë mbanin mend ata (2:17, Ps. 69:9)?

7. A jeni ju i zellshëm për Perëndinë e Vërtetë?

II. A jeni i zellshëm për ringjalljen? (2:18-21)

1. Judenjtë donin të shihnin një shenjë tjetër. “Kush thua ti se je (2:18)?”

2. Si u përgjigj Jezusi (2:19)?

3. Ju do ta shkatërroni këtë tempull dhe për tre ditë unë do ta ngre atë përsëri (2:19)

4. Drejtuesit e Judenjve e ndihmuan Jezusin që ta plotësonte shenjën. Si e bënë këtë? ________________

5. Dishepujt, kur panë varrin bosh, ju kujtua thënia e Jezusit dhe ata u bënë të zellshëm për ringjalljen e Tij gjithashtu, a jeni edhe ju një i tillë?

III. A jeni ju i zellshëm për besimin biblik? (2:22-25)

1. Dy lloj “besimtarësh,” besimtarët e vërtetë dhe “besimtarët” e rremë (2:22-23)

2. Besimtarët e vërtetë mbajnë mend Shkrimin dhe atë çfarë Jezusi thotë (2:17, 22; Ps. 16:8-10)

3. Ka një ndryshim ndërmjet “dishepujve” në vargun 22 dhe “shumë” në vargun 23

4. “Besimtarët” e vargut 23 i duan shenjat por jo Biblën (Gjoni 6:29, 65-66; 8:31 vv)

5. Fokusi në atë çfarë është shkruar dhe në atë çfarë Jezusi tha (Gjoni 20:30-31, 1:45, 4:41, 10:38-42, 12:37- 40, 12:42)

6. “Besimtarët” e vargut 23 e hedhin Jezusin poshtë sepse ata nuk i pranojnë thëniet e Tij (Gjoni 12:48). Ata kanë Një që do t’i gjykojë ata, Fjala e Jezusit në ditën e fundit.

Disa gjëra për të menduar rreth tyre këtë javë:

1. Përse Gjoni e shkroi këtë ungjill? (INFO: Gjoni 20:30- 31)

2. Përshkruaj se si duket në ditët e sotme zelli për Perëndinë e Vërtetë

3. Përse zelli për ringjalljen e Jezusit është i rëndësishëm për besimin biblik?

4. Çfarë karakteristikash të përshkruajnë ty si një “besimtar” i Gjonit 2:17, 22 apo “besimtar i 2:23?

5. Si është ecja jote me Zotin?

6. Si mund të luten të tjerët për ty?


  • facebook_circle_color-512.png
  • Google_plus-a9779ddce0033de6d723bfd3c6516b64.png
  • youtube_circle_color-512.png

Na ndiqni ne...

©2015 Kisha e Hirit Tirane.